Korzystanie z programu FENG

Program FENG – kto może skorzystać i na jakich warunkach?

FENG to przygotowany na lata 2021-2027 program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 27 września 2022 roku. Obecnie znajduje się on w fazie wdrożeniowej. FENG stanowi bezpośrednią kontynuację programu Inteligentny Rozwój oraz skupia się na dofinansowaniu przedsiębiorstw w zakresie różnego rodzaju innowacji, ze szczególnym wskazaniem na działalność badawczą i rozwojową.

Podstawowe cele programu

Program FENG jest ukierunkowany głównie na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w taki sposób, aby zwiększały one swój potencjał badawczy i technologiczny poprzez innowacyjne inwestycje. Jego założenia dotyczą też szeroko rozumianej cyfryzacji firm, instytucji publicznych czy organizacji naukowych. Do celów programu można też zaliczyć wzmocnienie procesu wzrostu średnich i małych firm, co ma się odbywa poprzez wzrost ich konkurencyjności, inwestycje produkcyjne czy zwiększenie liczby miejsc pracy. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki mają się ponadto przyczynić do znaczącego rozwoju kompetencji w zakresie transformacji przemysłowej, umiejętności przedsiębiorczych oraz inteligentnych specjalizacji.

Priorytety programu FENG

Cele wytyczone w ramach programu FENG będą osiągane na podstawie realizacji instrumentów, które zostały pogrupowane w cztery priorytety. Pierwszy z nich dotyczy wsparcia dla przedsiębiorców, obejmujące dofinansowania w obszary badawczo-rozwojowe i infrastrukturę, wdrażanie nowych rozwiązań oraz rozwój automatyzacji, robotyzacji czy zielonej gospodarki. Drugi priorytet koncentruje się na środowisku przyjaznemu inwestycjom oraz obejmuje wsparcie rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, komercjalizacji i transfery technologii na uczelniach czy wzmacnianie potencjału instytucji biznesowych. Priorytet trzeci dotyczy zazielenienia przedsiębiorstw, a tym samym zapewnienia wsparcia projektów sprzyjających realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu – m.in. zielonej transformacji gospodarstw, neutralności klimatycznej czy zrównoważonego rozwoju. Priorytet czwarty skupia się natomiast na pomocy technicznej, czyli systemowym wsparciu beneficjentów poprzez działania ułatwiające i zachęcające do otrzymania dofinansowania i realizacji projektów.

Program FENG
Eco Energy Saving Environmental Conservation Ecology Concept

 

Możliwości otrzymania środków w ramach programu FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki są skierowane do przedsiębiorstw, a także sektora nauki. Szanse pozyskania środków mają też konsorcja przedsiębiorców i przedsiębiorców z organizacjami badawczymi oraz instytucje otoczenia biznesu, takie jak instytucje finansowe, ośrodki innowacji czy ośrodki przedsiębiorczości. Do najciekawszych form finansowania w takiej formie Kredyt Ekologiczny w ramach FENG. Środki uzyskane w jego ramach można przeznaczyć na różne przedsięwzięcia, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zwiększenia ekologicznych rozwiązań w procesach produkcyjnych czy usługowych. Pomoc przy analizie wniosku i jego składaniu może zapewnić firma InnovaTree, czyli zespół doświadczonych konsultantów i doradców w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych.

Warunki przyznawania funduszy unijnych FENG

FENG to program, który charakteryzuje się modułową formą konstruowania projektów. Modułem obowiązkowym w projekcie muszą być Prace badawczo-rozwojowe lub Infrastruktura badawczo-rozwojowa. Drugi z nich obejmuje fundusze przeznaczone m.in. na tworzenie centrów badawczo-rozwojowych oraz ich rozwój. Zależnie od potrzeb wnioskodawcy, projekt może też obejmować dodatkowe moduły – w tym dotyczących cyfryzacji, wdrażania prac badawczo-rozwojowych, zazieleniania przedsiębiorstw, zdobywania kompetencji czy internacjonalizacji. Po zakończeniu negocjacji rozpoczyna się etap, w którym Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej zawiera porozumienia z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację konkursów. Za przyjmowanie kryteriów doboru projektów opracowywanych przez grupy robocze odpowiada natomiast specjalnie powołany do tego celu Komitet Monitorujący FENG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.